Sieć Południowa

3 kwietnia 2012 r. 12 Lokalnych Grup Rybackich z terenu Polski Południowej wypracowało wspólne stanowisko i podjęło decyzję o założeniu sieci LGR-ów opartej na porozumieniu. Sieci nadano nazwę „Lokalne Grupy Rybackie – Sieć Południowa”. Wspólnym mianownikiem jest gospodarka karpiowa i jej problemy.

Porozumienie ma charakter otwarty (do porozumienia mogą przystąpić inne LGR za zgodą uczestników) i zostało zawarte na czas nieokreślony. Jako pierwsza na Koordynatora sieci została wybrana Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, obecnie funkcję tą sprawuje LGR „Żabi Kraj”.

Uczestnicy porozumienia:


Porozumienie zostało zawarte celem:

1)   Współpracy pomiędzy uczestnikami porozumienia na rzecz efektywnego wdrażania Programu Operacyjnego „Ryby”, oś 4;

2)   Promocji rybactwa śródlądowego, jego wpływu na środowisko i zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa;

3)   Eksponowania problematyki rybactwa i możliwości zmian Programu na rzecz ich rozwiązywania.


Jednym z działań podejmowanych przez Sieć Południową jest wypracowywanie wspólnych stanowisk kierowanych do Instytucji Pośredniczącej oraz Zarządzającej.

W ramach sieci wypracowano i podpisano stanowisko kierowane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące perspektywy funkcjonowania programu PO RYBY w kolejnym okresie programowania tj. w latach 2014 – 2020.
LGR-y starają się być organizacjami, w których rybacy mogą znaleźć pomoc i wsparcie. Istnieje uzasadniona obawa, iż pozbawianie LGR-ów ich tożsamości, np. poprzez przekazanie ich zadań innym organizacjom o różnorodnym zakresie działań, będzie krokiem wstecznym dla branży rybackiej. Akcentuje się alternatywnie zwiększenie ich zadań i zwiększenie roli czynnika społecznego w wydatkowaniu środków unijnych.

Kalendarz wydarzeń