Konwent Polskich LGR

Konwent Polskich Lokalnych Grup Rybackich (KPLGR) to inicjatywa, która ma na celu podejmowanie wspólnych działań na rzecz Lokalnych Grup Rybackich (LGR) w kraju, w tym m.in. przy rozwiązywaniu problemów powstałych w trakcie wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, wypracowaniu jednolitych stanowisk w sprawie obszarów zależnych od rybactwa wobec innych podmiotów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Ryby oraz wzajemną promocję obszarów działania poszczególnych Grup.

Inicjatywa na rzecz stworzenia wspólnej reprezentacji obszarów zależnych od rybactwa w formie sieci krajowej zrzeszającej regionalne i ponadregionalne sieci LGR podjęta została w dniach 12-13 marca  2012 roku w Dolinie Charlotty nieopodal Ustki na spotkaniu Grup Rybackich z czterech województw pasa północnego: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Konwent Polskich Lokalnych Grup Rybackich powołany został 18 maja w Toruniu na spotkaniu przedstawicieli sieci zrzeszających Lokalne Grupy Rybackie z terenu kraju, na którym podpisane zostało porozumienie o współpracy. Sygnatariuszami porozumienia są:

1.    Dolnośląsko-Lubusko-Wielkopolska Sieć LGR
2.    Kujawsko – Pomorskie LGR,
3.    Lokalne Grupy Rybackie - Sieć Południowa,
4.    Maszoperia Pomorskich LGR,
5.    Międzyregionalny Konwent Północno – Wschodnich LGR,
6.    Zachodniopomorska Sieć LGR.

Zgodnie z regulaminem Konwentu Polskich Lokalnych Grup Rybackich kierownictwo w Konwencie podzielone jest na 9-cio miesięczne kadencje. Pierwszą z nich objęła Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich, a jej przewodniczącym został Prezes Słowińskiej Grupy Rybackiej – pan Maciej Karaś. Wiceprzewodniczącym został pan Wacław Szczoczarz Prezes LGR Świętokrzyski Karp. Kadencja Maszoperii Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich trwała do 31 marca 2013r. Od 1 kwietnia 2013 r. kierownictwo objęła Sieć Południowa, a jej przewodniczącym został Prezes Stowarzyszenia Dolina Karpia – pan Franciszek Sałaciak. Wiceprzewodniczącym został pan Jakub Roszuk Prezes LGR „Opolszczyzna”. Od 1 stycznia 2014 r. przewodnictwo sprawuje Zachodniopomorska Sieć LGR. W jej imieniu prezydencję objęła Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka.

Kontakt do przedstawicieli Konwentu Polskich LGR:

Pan Krzysztof Szpakiewicz - Prezes Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej

tel. 600 400 507

biuro@mlgr.pl

Pan Bogusław Adamów - Dyrektor Biura Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej

tel. 600 400 508

biuro@mlgr.pl


Dokumenty KPLGR:

Regulamin KPLGR
Porozumienie ws. Konwentu Polskich LGR

Stanowiska Konwentu podczas prezydencji Maszoperii Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich:

Odpowiedź KPLGR na pismo z dnia 25.07.2012r.

Stanowisko KPLGR w sprawie przyszłego okresu programowania

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na stanowisko Konwentu Polskich Lokalnych Grup Rybackich w sprawie kwot niewykorzystanych w konkursach

Stanowisko KPLGR z dnia 29 czerwca 2012r.

Stanowisko KPLGR w sprawie raportu z ewaluacji

Stanowiska Konwentu podczas prezydencji Lokalnych Grup Rybackich - Sieć Południowa:

Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. projektu zmian rozporządzenia

Projekt zmian rozporządzenia z uzasadnieniem

Stanowisko KPLGR ws. projektu zmian rozporządzenia

Pismo KPLGR ws. wskazania osoby zajmującej się przyszłym okresem programowania

Pismo KPLGR ws. zmian w załączniku nr 2 do umów o sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo ws. zmian w załączniku nr 2 do umów o sposobie realizacji LSROR

Pismo KPLGR ws. składania wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo ws. składania wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1

Pismo KPLGR ws. harmonogramu wdrażania PO "Rybactwo i Morze" na lata 2014 - 2020

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo ws. harmonogramu wdrażania PO "Rybactwo i Morze" na lata 2014 - 2020

Pismo KPLGR ws. proponowanych zmian w składzie Komitetu Monitorującego

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo ws. proponowanych zmian w składzie Komitetu Monitorującego

Pismo KPLGR ws. aktualnej interpretacji KE ws. liczenia 10% limitu na funkcjonowanie LGR

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo ws. liczenia 10% limitu na funkcjonowanie LGR

Stanowisko KPLGR ws. zastosowania narzędzia RLKS w nowym okresie programowania finansowego 2014 - 2020

Pismo KPLGR ws. zmian w załączniku nr 2 do umów o warunkach i sposobie realizacji LSROR

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo ws. zmian w załączniku nr 2 do umów o warunkach i sposobie realizacji LSROR

Uwagi do projektu Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014 - 2020

Pismo KPLGR do Prezesa Polskiego Towarzystwa Rybackiego

Pismo KPLGR ws. przyszłości LGR w przyszłym okresie programowania na lata 2014 - 2020 w ramach podejścia RLKS


Konferencja pt.: "Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2014-2010", Warszawa, 25-26 czerwca 2013 r.

Konwent Polskich Lokalnych Grup Rybackich - cele, wyzwania, dokonania


Konferencja Konwentu Polskich Lokalnych Grup Rybackich w Gdańsku (9-10.08.2013r.)

Program Konferencji

Działania Podgrupy Roboczej PO "Rybactwo i Morze" 2014 - 2020 - Maciej Karaś, Jakub Roszuk

Postulaty dotyczące przyszłego PO "Rybactwo i Morze" - Franciszek Sałaciak

Wstępne informacje dotyczące wdrażania RLKS w EFMiR w okresie 2014 - 2020 w różnych krajach UE - Urszula Budzich - Tabor

Zakres działań objętych wsparciem z EFMR w ramach CLLD - Anna Świątek

Omówienie bieżących problemów - Anna Świątek


Kalendarz wydarzeń