Działania PO RYBY

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

 1. Adaptacja i wyposażenie miejsc, w których świadczone będą usługi dostępu do sieci Internet; 
 2. Poprawa funkcjonowania transportu publicznego poprzez budowę/przebudowę/remont/odbudowę obiektów małej architektury służących wykonywaniu działalności związanej z tym transportem; 
 3. Rewitalizacja miejscowości w wyniku realizacjo operacji polegającej w szczególności na: remoncie chodników, parkingów, placów, obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno – kulturalne, sportowe lub rekreacyjne; 
 4. Remont/odbudowa/przebudowa bądź wyposażenie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków; 
 5. Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży; 
 6. Budowa/remont lub przebudowa małej infrastruktury turystycznej, w szczególności: przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy, punktów informacji turystycznej wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją; 
 7. Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów turystycznych, rekreacyjno – sportowych oraz tych, w których prowadzona jest podstawowa działalność kulturalna; 
 8. Tworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów; 
 9. Promocja obszaru objętego LSROR;
 10. Popularyzacja rybactwa związana z obszarem objętym LSROR.

Poziom dofinansowania - 85% kosztów kwalifikowalnych (max 1 500 000 zł na jedną operację)

Karta oceny zgodności operacji z LSROR

Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów LGR

Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

 1. Budowa/przebudowa lub rozbiórka obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza wraz z ich wyposażaniem; 
 2. Zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona działalność gospodarcza; 
 3. Wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia;
 4. Unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki; 
 5. Udział w konkursach, szkoleniach, stażach oraz innych formach kształcenia mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych. 

Poziom dofinansowania - 60% kosztów kwalifikowalnych (max 450 000 zł na jedną operację)

Karta oceny zgodności operacji z LSROR

Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów LGR

Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

 1. Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa lub działalności marginalzej, lokalnej i ograniczonej;
 2. Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie:
  1. konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
  2. handlu detalicznego (z wyłączeniem pojazdów samochodowych),
  3. działalności usługowej związanej z wyżywieniem,
  4. działalności usługowej związanej z doradztwem w zakresie informatyki, prawniczej, rachunkowo – księgowej, inżynierii oraz opieki zdrowotnej,
  5. działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej,
  6. naprawy i konserwacji komputerów oraz innych artykułów,
  7. wykonywania robót budowlanych wykończeniowych,
  8. działalności związanej z zakwaterowaniem lub usługami gastronomicznymi.

Poziom dofinansowania - 60% kosztów kwalifikowalnych (max 300 000 zł na jedną operację)

Karta oceny zgodności operacji z LSROR

Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów LGR

Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

 1. Inwestycje melioracyjne związane z:
  1. rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem zbiorników wodnych,
  2. ochroną przeciwpowodziową,
  3. regulacją możliwości retencyjnych wód przez realizację programu małej retencji,
  4. ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej;
 2. Budowa/odbudowa/rozbudowa lub zabezpieczanie szlaków wodnych;
 3. Zachowanie różnorodności biologicznej i ochrona gatunkowa ryb lub innych organizmów wodnych;
 4. Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym NATURA 2000;
 5. Renowacja, zabezpieczanie i oznakowanie kąpielisk oraz pomników przyrody;
 6. Remont lub odbudowa budynków lub budowli lub remont lub wymiana instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się w tych budynkach lub budowlach związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalnosci rybackiej;
 7. Usuwanie szkód powstałych w wyniku klęski żywiołowej w wodach śródlądowych wraz z odtwarzaniem ich pierwotnego stanu.

Poziom dofinansowania - 85% kosztów kwalifikowalnych (max 1 000 000 zł na jedną operację)

Karta oceny zgodności operacji z LSROR

Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów LGR


Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem naboru wniosków.

Kalendarz wydarzeń