Nabór wniosków 13.01.2014 - 14.02.2014 Dodano: 13-12-2013 / 09:09:09

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” dla operacji polegających na: 

•  „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”,
• „Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”,
• „Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”.

osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

1. Termin składania wniosków: 13 stycznia 2014 r. – 14 lutego 2014 r.

2. Miejsce składania wniosków:                                                                                                                
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (płyta CD) osobiście
w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia, Zator, ul. Rynek 5, w godzinach  od 9.00 do 17.00. (Miejsce składania wniosków może ulec zmianie na adres Zator, ul. Rynek 2. W przypadku zmiany miejsca składania wniosków informacja zostanie podana na stronie internetowej Stowarzyszenia Dolina Karpia).


3. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:                                                                            
Wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcja jego wypełniania, wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych następujących instytucji: Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie Dolina Karpia www.gruparybacka.dolinakarpia.org w zakładce Nabory,  Samorządu Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl/poryby w zakładce Nabory aktualne.


4. Limity dostępnych środków finansowych:

•    Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa  - 557 043,39 zł, w tym:
- sektor publiczny – 557 043,39 zł
- sektor gospodarczy i społeczny –  0,00 zł
•    Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem –  1 069,36 zł, w tym:
- sektor publiczny – 0,00 zł
- sektor gospodarczy i społeczny –  1 069,36 zł
•    Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej – 150 020,00 zł, w tym:
- sektor publiczny – 0,00 zł
- sektor gospodarczy i społeczny – 150 020,00 zł

5. Dodatkowe informacje:   
                                                                                                                     
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia oraz pod numerem tel. 33/841 18 87.


Ogłoszenie o naborze

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie - wersja do edycji

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Uproszczony plan biznesowy

Uproszczony plan biznesowy - wersja do edycji

Harmonogram działań

Harmonogram działań - wersja do edycji

Kryteria oceny operacji - „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”

Kryteria oceny operacji - „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”

Kryteria oceny operacji - „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”

Zakres operacji w ramach poszczególnych celów LSROR

Przykłady operacji w ramach poszczególnych celów LSROR

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich