Nabór wniosków 15.05.2013 r. - 14.06.2013 r. Dodano: 15-04-2013 / 08:47:47

Zarząd Województwa Małopolskiego

Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” dla operacji polegających na:

  • „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”,
  • „Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”,
  • „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”,
  • „Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”.

 osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.


1. Termin składania wniosków: 15 maja 2013 r. – 14 czerwca 2013 r.


2. Miejsce składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (płyta CD) osobiście w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia, Zator, ul. Rynek 5, w godzinach od 9.00 do 17.00.

3. Miejsce udostępniania dokumentacji kopnkursowej:

Wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcja jego wypełniania, wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych następujących instytucji: Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie Dolina Karpia www.dolinakarpia.org w zakładce Nabory,  Samorządu Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl/poryby w zakładce Nabory aktualne.

 

4. Limity dostępnych środków finansowych :

  • Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa  -
    3 406 065,97, w tym:

 

- sektor publiczny – 2 406 065,97

 

- sektor gospodarczy i społeczny – 1 000 000,00 zł

  • Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem – 177 961,42 zł, w tym:

 

- sektor publiczny – 0,00 zł

 

- sektor gospodarczy i społeczny – 177 961,42 zł

  • Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa – 1 100 000,00 zł, w tym:

- sektor publiczny – 0,00 zł

 

- sektor gospodarczy i społeczny – 1 100 000,00 zł

  • Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej – 234 521,50 zł, w tym:

 

- sektor publiczny – 84 521,50 zł

 

- sektor gospodarczy i społeczny – 150 000,00 zł

 

5. Dodatkowe informacje:                                                                                                                            

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia oraz pod numerem tel. 33/841 18 87.

 

Dokumenty do pobrania: