Nabór wniosków w ramach Środka 3.4 Dodano: 10-01-2013 / 16:00:00

Nabór wniosków w ramach Środka 3.4

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w zakresie środka 3.4 „Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne” przez uznane organizacje producentów na realizację operacji dotyczących: opracowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnych produktów rybnych, organizowania targów lub wystaw tematycznych związanych z rybołówstwem morskim lub rybactwem śródlądowym oraz uczestnictwa w tych targach lub wystawach, certyfikacji produktów rybnych w zakresie obejmującym uzyskanie certyfikatu MSC (Marine Stewardship Council).


Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 49a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 161, poz. 1285 z późn. zm.) informuje, że w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, w zakresie środka 3.4 „Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne” w dniach od 4 stycznia do 17 stycznia 2013 r. włącznie, uznane organizacje producentów mogą składać wnioski o dofinansowanie na realizację operacji, które zostały wymienione w § 26 pkt 1, 2 i pkt 6 lit. a ww. rozporządzenia, tj. dotyczących: opracowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnych produktów rybnych, w tym produktów uznanych zgodnie z warunkami rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. UE L 93 z 31.3.2006, str. 12, z późn. zm.), organizowania targów lub wystaw tematycznych związanych z rybołówstwem morskim lub rybactwem śródlądowym oraz uczestnictwo w tych targach lub wystawach, certyfikacji produktów rybnych w zakresie obejmującym uzyskanie certyfikatu MSC (Marine Stewardship Council).

Uznanymi organizacjami producentów są podmioty spełniające warunki określone w art. 5 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. UE L 17 z 21.1.2000, str. 22, z późn. zm.).

Wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub przesyłką kurierską.

Jeżeli wniosek o dofinansowanie zostanie złożony przesyłką rejestrowaną, dniem złożenia wniosku jest data stempla pocztowego. W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie zostanie dostarczony przesyłką kurierską, dniem złożenia wniosku jest dzień dostarczenia tej przesyłki do ARiMR.

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl i www.minrol.gov.pl w zakładce „PO Ryby 2007-2013”.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.arimr.gov.pl oraz telefonicznie pod numerem infolinii 0-800 38-00-84.