Sposób postępowania z zaliczką przez jednostki samorządu terytorialnego Dodano: 02-01-2013 / 13:56:56

Sposób postępowania z zaliczką przez jednostki samorządu terytorialnego

W przypadku  realizacji operacji przy wykorzystaniu płatności zaliczkowych przez JST, beneficjenci zobowiązani są do rozliczania otrzymanej płatności zaliczkowej zgodnie z harmonogramem określonym w umowie o dofinansowanie z wyłączeniem przypadków gdzie odrębne przepisy stanowią o sposobie udzielania i rozliczania dotacji, wykorzystanie następuje przez realizację celów wskazanych w tych przepisach (art. 168 ust. 5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

 

Taki obowiązek rozliczania niewykorzystanej zaliczki (zwrotu co rocznie) spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego. W celu prawidłowego rozliczenia zaliczki z końcem roku kalendarzowego przez ww. podmioty, poniżej przedstawiony zostaje sposób postępowania:

 

1. Beneficjent zobowiązany zgodnie z terminami ujętymi w ustawie o finansach publicznych lub innych aktach prawnych dokonać zwrotu środków finansowych niewykorzystanej zaliczki (w całości lub jej części) na rachunek ARiMR oraz poinformować o tej czynności instytucję pośredniczącą, z którą zawarł umowę o dofinansowanie (wraz z wyciągiem z rachunku bankowego służącego do obsługi zaliczki lub zaświadczenie z banku o przekazaniu środków finansowych do ARiMR).

2. Instytucja pośrednicząca jest zobowiązana poinformować ARiMR zgodnie z dokumentem ZW-1A. Dokument inicjujący dochodzenie należności z tytułu płatności dokonanych w ramach PO RYBY 2007-2013 o wysokości zwrotu środków finansowych z winy beneficjenta (tab. 1 Należność niewindykowana).

3. Beneficjent występuje do instytucji pośredniczącej, w roku następnym po roku, w którym doszło do przekazania niewykorzystanej zaliczki na rachunek ARiMR, z wnioskiem o aneks  zakresie ilości transz oraz ich wysokości.

4. Instytucja pośrednicząca zawiera z beneficjentem aneks do umowy o dofinansowanie.

5. Instytucja pośrednicząca wystawia zlecenie płatności zaliczkowe w wysokości wynikającej z transzy zaliczki.