Ogłoszenie o naborze w ramach PO RYBY 2007-2013 Dodano: 02-01-2013 / 08:56:56

Ogłoszenie o naborze w ramach PO RYBY 2007-2013

Zarząd Województwa Małopolskiego

Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” dla operacji polegających na:

  • „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”,
  • „Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”,
  • „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”,
  • „Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”.

 osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

1. Termin składania wniosków: 4 lutego 2013 r. – 6 marca 2013 r.

2.  Miejsce składania wniosków:                                                                                                                  

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (płyta CD) osobiście w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia, Zator, ul. Rynek 5, w godzinach od 9.00 do 17.00.

3.  Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:                                                                                   

Wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcja jego wypełniania, wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych następujących instytucji: Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie Dolina Karpia www.dolinakarpia.org w zakładce Nabory,  Samorządu Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl/poryby w zakładce Nabory aktualne.

4.  Limity dostępnych środków finansowych :

  • Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa  - 450 000,00, w tym:

- sektor publiczny – 350 000,00 zł

- sektor gospodarczy i społeczny – 100 000,00 zł

  • Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem – 200 000,00 zł, w tym:

- sektor publiczny – 0,00 zł

- sektor gospodarczy i społeczny – 200 000,00 zł

  • Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa – 200 000,00 zł, w tym:

- sektor publiczny – 0,00 zł

- sektor gospodarczy i społeczny – 200 000,00 zł

  • Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej – 155 899,00 zł, w tym:

- sektor publiczny – 105 899,00 zł

- sektor gospodarczy i społeczny – 50 000,00 zł

5. Dodatkowe informacje:                                                                                                                            

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia oraz pod numerem tel. 33/841 18 87.

Dokumenty do pobrania: